STRUKTUR ORGANISASI

Posted on

Kepala Sekolah  : Nur Khasanah, M.Ag

Waka Kurikulum : Wanodya Asri kawentar, M.Eng

Waka Kesiswaan: Elya Rahadhane, S.Si

Waka Humas & Kepegawaian : Harman, S.Pd, MM

Waka Sarana Prasarana : Firman Hasa, S.Si

Waka Kepesantrenan : Ahad Aniq, S.Ag